за насуслуги   цени клиенти новини контакт

ССВ- 92 е създадена през 1992 г. и е една от първите счетоводни къщи в България. Към настоящия момент обслужва над 170 частни клиенти от различни сфери и отрасли на икономиката. Фирмата работи с млад и квалифициран персонал с висше икономическо образование със специалност “Счетоводство и контрол”, както и ползва услугите на външни консултанти и сътрудници специалисти в различни икономически области.

Съдружниците и служителите във фирмата притежават богат теоритичен и практически опит като одитори, счетоводители, юристи и консултанти в областта на корпоративните финанси, данъците, търговското и трудово законодателство, международните счетоводни стандарти и международните стандарти за финансово отчитане. Одиторите във фирмата са дипломирани експерт-счетоводители и членове на Института на дипломираните експерт-счетоводители в България.

Дружеството осигурява актуална информация за промените в данъчното и счетоводното законодателство, която своевременно предоставя на своите клиенти, съобразно спесификата на тяхната дейност.

Връзки:  

http://nap.bg/ - Национална агенция за приходите
 

за насуслуги  цени клиенти новини контакт