за насуслуги   цени клиенти новини контакт

СЧЕТОВОДНИ УСЛУГИ -
* ежедневно завеждане на входящите и изходящи първични документи, ежедневно завеждане на счетоводните регистри;
* ежемесечно изчисляване на финансовия резултат  и данъчните задължения с натрупване;
* данъчно представителство пред съответното данъчно подразделение при подаването на справка-декларация и магнитния по ЗДДС; годишни декларации по ЗКПО и ЗОДФЛ; декларация-образец №1 в НАП; декларации за патентен данък; други видове данъчни декларации и уведомления;
* изготвяне на трудови и граждански договори с персонала и други лица, съставяне на ведомости за работните заплати и сметки за изплатени хонорари;
* изготвяне и подаване на платежни нареждания за дължими данъци, такси и осигуровки на персонала и собствениците;
* данъчна защита и представителство при данъчни ревизии;
* гореща телефонна, e-mail и ICQ линия за консултации по текущи въпроси;
* годишно счетоводно приключване и съставяне на годишен счетоводен отчет и неговото представяне пред органите на данъчната администрация, НСИ и други съответни органи;
* регистрация и дерегистрация - обща, по ЗДДС, по други специални режими;
* регистрация на ЕКАПФ, касови книги и фискални касови бележки;
* консултации и препоръки за намаляване на облагаемата печалба и облагаемия доход на юридическите и физическите лица с непатентна дейност;
* представителство пред НАП във връзка с провеждането на ревизии и/или за заверка на трудовия стаж;
* попълване на командировъчни и пътни листа;
* други счетоводни услуги.


 

за насуслуги  цени клиенти новини контакт